Úvodní stránka Novinky Publicita projektu Podsedice

Publicita projektu Podsedice

9.11. 2018

Název projektu: Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci Podsedice

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004903

Operační program Životní prostředí, specifický cíl: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

 

Předmětem podpory je výstavba kanalizační sítě pro veřejnou potřebu v celkové délce 8,570 km vč. přípojek. Délka vybudovaných kanalizačních řadů odpovídá 6,949 km. Součástí projektu je též výstavba čistírny odpadních vod, ke které bude možné napojit až 700 ekvivalentních obyvatel. V důsledku projektu je očekáváno snížení množství vypouštění znečištěných odpadních vod, a tak i zlepšení životního prostředí v území a spádové lokalitě.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!